مجله آموزش عالی ایران- اصول اخلاقی
اصول علمی - اخلاقی نشریه آموزش عالی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/17 | 
نویسنده / نویسندگان محترم می بایست متعهد گردند که اصول علمی اخلاقی پیوست در فرایند نگارش مقاله رعایت گردیده است. لازم است این تعهد هنگام ارسال مقاله، به وسیله نویسنده مسئول ارائه گردد.
1- مقاله ارسالی جهت ارزیابی همزمان به نشریه داخلی و خارجی دیگری واگذار نگردیده است.
2- مقاله ارسالی یا مقاله ای مشابه با آن قبلا در نشریه داخلی و خارجی دیگری به چاپ نرسیده است.
3- نویسنده / نویسندگان محترم در خصوص درج نامشان در مقاله، از آگاهی و رضایت کامل برخوردار می باشند.
4- نویسنده / نویسندگان محترم نسبت به رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقاله آگاه بوده و متعهد می نمایند این اصول را در مقاله ارسالی رعایت کرده اند.
5- نویسنده / نویسندگان محترم متعهد می شوند در هر زمانی که به تشخیص اعضاء هیئت تحریریه مجله، مشخص شود که هر یک از موارد چهارگانه بالا در مقاله ارسالی رعایت نشده است، نسبت به خروج مقاله از فرایند داوری و یا ابطال نامه پذیرش، هیچگونه شکایتی نداشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش عالی ایران:
http://ihej.ir/find.php?item=1.74.26.fa
برگشت به اصل مطلب