مجله آموزش عالی ایران- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 دکتر حمید رضا آراسته (استاد دانشگاه خوارزمی)، دکتر تقی آزاد ارمکی (استاد دانشگاه تهران)،، دکتر ابراهیم صالحی عمران (دانشیار دانشگاه مازندران)، دکتر نعمت­اله عزیزی (دانشیار دانشگاه کردستان)، دکتر محمد امین قانعی‌راد (دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)، دکتر مرتضی منادی (دانشیار دانشگاه الزهراء)، دکتر گلنار مهران (دانشیار دانشگاه الزهراء)، دکتر یداله مهرعلی‌زاده (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز)، دکتر محمد‌ یمنی دوزی سرخابی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)
نشانی مطلب در وبگاه مجله آموزش عالی ایران:
http://ihej.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب